image

Voorwaarden

CoachesInBeeld is een initiatief van PiR2 Online Solutions en CoachMetklanten met als doel coaches, therapeuten en personal trainers een platform te bieden om zich online te presenteren.

Deze voorwaarden kwalificeren als aanvullende voorwaarden zoals bedoeld in artikel A.1.4. sub 4 van de Algemene Voorwaarden ICTWaarborg – B2B versie september 2020.

“Coaches in Beeld”, “ZinInBeginnen” en “Coach Met Klanten” zijn handelsnamen van “PiR2 Online Solutions”, gevestigd te Den Bosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17196853 en deelnemer van de brancheorganisatie ICTWaarborg.

Coaches in Beeld is een platform (“het Platform”) dat coaches binnen Nederland in staat wil stellen om beter vindbaar te zijn voor (potentiële) cliënten. Het Platform heeft hierin enkel en alleen een faciliterende, en dus geen: controlerende, adviserende en/of bemiddelende rol. De (potentiële) cliënt die contact opneemt met een op het Platform vermelde coach, is dus zelf verantwoordelijk voor (de gevolgen van) zijn of haar keuze.

De op het Platform aangesloten coaches zijn dus bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor de uitstraling van en de informatie op het profiel dat zij op het Platform plaatsen. Bij een doorverwijzing naar de eigen website zijn de coaches onder meer zelf verantwoordelijk voor een juiste doorverwijzing naar een goede en werkende eigen website. Het plaatsen van een profiel op het Platform biedt geen enkele garantie voor het aantrekken van nieuwe cliënten. Het Platform garandeert ook niet dat dat altijd voldoet of zal voldoen aan verwachtingen. Ook wordt niet gegarandeerd dat het Platform foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot het Platform of delen daarvan kan worden verkregen.

Informatie en berichten op het profiel van de coaches die zich hebben aangesloten op het Platform zijn uitsluitend die van de coaches zelf. Het Platform staat er niet voor in dat deze informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de (potentiële) cliënt wordt geraadpleegd. De informatie en diensten die door een bepaalde coach op diens profiel worden aangeboden en/of vermeld, biedt geen garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Het Platform behoudt zich tevens het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging materiaal te verwijderen.

Het Platform en/of aan haar gelieerde initiatieven of ondernemingen sluit(en) alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het Platform.

Coaches staan ervoor in dat door het publiceren van informatie op het Platform geen rechten van derden, zoals maar daartoe niet beperkt auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, worden geschonden. Coaches staan er ook voor in dat ook niet anderszins onrechtmatig jegens derden wordt gehandeld. Coaches zijn zelf aansprakelijk voor een schending van rechten van derden en/of onrechtmatig handelen jegens derden en vrijwaren het Platform en/of aan haar gelieerde ondernemingen volledig van aanspraken van derden.

Een coach en/of bezoek(st)er en/of gebruiker van het Platform zal geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op of door het Platform opgeslagen of opgenomen of gebruikte informatie (tekst, beeld e.d.) openbaar maken of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke toestemming van het Platform of de betreffende rechthebbende.

Indien dat voor het onderhoud of de kwaliteit van de dienstverlening gewenst is, kan het Platform zonder voorafgaande mededeling tijdelijk buiten gebruik worden gesteld of kan gebruik van het Platform worden beperkt, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding voor de gebruiker ontstaat. Deze bepaling geldt tevens wanneer het Platform tijdelijk buiten gebruik is zonder dat dit te wijten is aan of door toedoen van aan het Platform gelieerde ondernemingen en/of personen.

Op het gebruik van het Platform zijn tevens de Algemene Voorwaarden ICTWaarborg – B2B versie september 2020 van toepassing.

 

Den Bosch, 14 mei 2021